71. การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

ข้อมูลตัวชี้วัด “การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์”

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการติดตามประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติฯ ทั้ง 4 ประเภท พบว่า แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก จำนวน 88 แห่ง เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ จำนวน 72 แห่ง ผลการประเมิน พบว่า อยู่ในเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดี (ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.00-1.66) แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทภูเขา จำนวน 63 แห่ง เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ จำนวน  28 แห่ง ผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดีทั้งหมด แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา จำนวน 59 แห่ง เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ จำนวน 10 แห่ง ผลการประเมิน พบว่า อยู่ในเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดีทั้งหมด แหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ จำนวน 38 แห่ง เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ จำนวน 36 แห่ง ผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดี

ผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำ พ.ศ. 2561

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562